Tổng hợp số liệu xử lý hồ sơ dịch vụ hành chính công lĩnh vực Quản lý chất lượng
Từ khóa  
STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Họ và tên Ngày gửi Loại HS Trạng thái Tác vụ
1
Công ty BBBB
07/07/2021
Hồ sơ nộp trực tiếp
Hồ sơ đang xử lý
2
Công ty TNHH ABC
07/07/2021
Hồ sơ nộp trực tiếp
Hồ sơ đang xử lý