Tổng hợp số liệu xử lý hồ sơ dịch vụ hành chính công
Năm thực hiện  
Số hồ sơ đã nhận

Số hồ sơ đã xử lý

Tỷ lệ đúng hạn (%)

Số hồ sơ đã nhận

Số hồ sơ đã xử lý

Tỷ lệ đúng hạn (%)

Số hồ sơ đã nhận

Số hồ sơ đã xử lý

Tỷ lệ đúng hạn (%)

Số hồ sơ đã nhận

2
Số hồ sơ đã xử lý

Tỷ lệ đúng hạn (%)